รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17654
  นายณภัทรพล
คุ้มแพทย์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
2
17656
  นายธนกฤต
ไชยทิง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
17657
  นายธนกฤต
เวียงใต้
02-07-2020
 
7   ครั้ง
4
17669
  นายสิรวิชญ์
มั่นคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
17699
  นายกรรณสูตร
นุ่มตูม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
17703
  นายชวกรณ์
อิ้มแตง
02-07-2020
 
23   ครั้ง
7
17704
  นายณัฐกิตติ์
พวงมาลัย
02-07-2020
 
3   ครั้ง
8
17706
  นายณัฐพล
ศรีวิเศษ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
9
17713
  นายปาราเมศ
คล้ายท่าโรง
02-07-2020
 
5   ครั้ง
10
17722
  นายศิริสาโรช
ฐิตะพันธุ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17755
  นายนรบดี
สวนเอก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17802
  นายเจษฎากรณ์
มาทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
17811
  นายปฐวีกานต์
มุขแก้ว
02-07-2020
 
4   ครั้ง
14
17815
  นายวรพล
นาคก้อน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17819
  นายอติรัณณ์
เงี้ยวเกิด
02-07-2020
 
8   ครั้ง
16
17851
  นายกันตินันท์
ปันดา
02-07-2020
 
8   ครั้ง
17
17873
  นายศุภกฤต
ป้อมประเสริฐ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
18060
  นายธนภัทร
ขัติยะหล้า
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
19609
  นายธีระชัย
ประมาณ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
20
17673
  นางสาวกรรณิกา
อินแสง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
21
17676
  นางสาวจิราพัชร์
อินคต
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
17683
  นางสาวธนพร
มัณยานนท์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
23
17690
  นางสาวพรพิมล
ดวงสมร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
24
17693
  นางสาวพิมพ์สุภา
ฟักทอง
02-07-2020
 
3   ครั้ง
25
17715
  นางสาววราภรณ์
แดงบ้านใหม่
02-07-2020
 
3   ครั้ง
26
17768
  นางสาวกัลยกร
รัศมี
02-07-2020
 
2   ครั้ง
27
17826
  นางสาวจิรสุตา
เรือนก้อน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
28
17829
  นางสาวณัฏฐณิชา
แจ้งสว่าง
02-07-2020
  07:18:22
0   ครั้ง
29
17840
  นางสาวพิมพิลา
ชุมชะ
02-07-2020
  06:53:34
0   ครั้ง
30
17843
  นางสาวมาริสา
จันทร์ทา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
31
17845
  นางสาวสุดารัตน์
ใจวุฒิ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
32
17846
  นางสาวสุภาพร
ธนสัมบัณณ์
02-07-2020
  06:59:22
0   ครั้ง
33
17896
  นางสาวอรอนงค์
อินทชัย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
34
17930
  นางสาวณัฐติยา
พระพลศรี
02-07-2020
 
4   ครั้ง
35
19610
  นางสาวธัญทิวา
จันทร์ศรี
02-07-2020
  07:07:48
0   ครั้ง
36
19611
  นางสาวบัณฑิตา
โตสำลี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
19612
  นางสาวปารณีย์
วังชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
38
19613
  นางสาวเพชรดา
วังชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
39
19614
  นางสาวสุพัตรา
สาศิริ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
19618
  นางสาวณัฎฐพร
หวาเกตุ
02-07-2020
 
0   ครั้ง