รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17074
  นายศุภกร
ฉิมสา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
17104
  นายฐิติวัฒน์
ดีใจ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
17116
  นายวงศธร
พันธุ์ดี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
17119
  นายสุธาธิราช
ดีรักษา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
5
17121
  นายอัครพล
โพธิ์ดี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
6
17157
  นายเจนณรงค์
สุขสว่าง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
7
17160
  นายธารณรัฐ
ยิ้มมา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17166
  นายเลิศชาย
ชูกลิ่น
02-07-2020
  07:17:05
0   ครั้ง
9
17215
  นายวิชชากร
เสนชัย
02-07-2020
 
3   ครั้ง
10
17259
  นายธีรเทพ
จับสังข์
02-07-2020
  07:14:32
2   ครั้ง
11
17309
  นายณัฐวุฒิ
ทองรอด
02-07-2020
  07:30:44
0   ครั้ง
12
17085
  นางสาวปวีณา
เนินขุนทด
02-07-2020
  07:09:08
1   ครั้ง
13
17124
  นางสาวจารุณี
ธนสถาพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17130
  นางสาวณัฐชยา
เฟื่องเหล็ก
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
17134
  นางสาวธิญาดา
เฮ้งจีน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
17139
  นางสาวนันทิดา
มั่นนุช
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
17140
  นางสาวเนตรสกาว
จอยวงษ์
02-07-2020
  07:00:31
1   ครั้ง
18
17144
  นางสาวพัทธนันต์
สิงห์ทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
19
17145
  นางสาวศิริเพ็ญ
ศิริคำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
17180
  นางสาวชลดา
ด้วงบ้านยาง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
21
17183
  นางสาวณัฎฐธิดา
แจ้งสว่าง
02-07-2020
  07:18:29
0   ครั้ง
22
17185
  นางสาวนันทิชา
งูทิพย์
02-07-2020
  07:17:05
0   ครั้ง
23
17189
  นางสาวพรกนก
คงเนตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
24
17190
  นางสาวพรนภา
เอี่ยมสำอางค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
17199
  นางสาวสุวิมล
แก้วอุทัย
02-07-2020
 
3   ครั้ง
26
17226
  นางสาวชญานี
สูตรไชย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
27
17229
  นางสาวชลดา
สุขคุ้ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
28
17232
  นางสาวนนลณีย์
แก้วแจ้ง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
17251
  นางสาวอาริสา
เพิ่มพูล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
17294
  นางสาววรัญญา
ตุงคะศิริ
02-07-2020
  06:59:03
0   ครั้ง
31
17301
  นางสาวอาทิตย์ชะญา
ทับทิมทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
32
17336
  นางสาวเบญญาภา
ศรีบุญ
02-07-2020
  07:09:17
0   ครั้ง
33
17344
  นางสาววันวิสาข์
เอี่ยมราชวงค์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
34
17346
  นางสาวศุภลักษณ์
แจ่มชาวนา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
17392
  นางสาวภัทรวดี
อุดมศิลป์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
17448
  นางสาวสิริณัฐฐา
พฤกษาศิลป์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
37
17579
  นางสาวสุนิดา
ฆ้องประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง