รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
17066
  นายทักษ์ดนัย
บุญคำนนท์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
17103
  นายฐิติพันธ์
ขจรพุทธรักษา
02-07-2020
 
7   ครั้ง
3
17108
  นายธาดา
ศิลาซึม
02-07-2020
 
2   ครั้ง
4
17115
  นายยศสรัล
บู่ทอง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
17118
  นายสิงหา
ฟองกะสา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
6
17158
  นายทินภัทร
ทองเลิศล้ำ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
7
17206
  นายธีรเดช
คุ้มคูณ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
8
17253
  นายชัยวัฒน์
ธีระโกศล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
17263
  นายปฏิพัทธ์
จันทราสว่าง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
17272
  นายอนันตโชค
บุตรคำโชติ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
11
17317
  นายวัชรพงศ์
ศิลา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
17460
  นายชุติเดช
พุทธศร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
17464
  นายเดชสิทธิ์
ศรีแสง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
14
17922
  นายภาณุพันธุ์
ลายทอง
02-07-2020
 
12   ครั้ง
15
19162
  นายนัทธ์พสิษฐ์
วงค์ม่าน
02-07-2020
  06:55:19
1   ครั้ง
16
17177
  นางสาวจิรสุตา
อุ่นกำเนิด
02-07-2020
  07:17:14
9   ครั้ง
17
17178
  นางสาวชนิสรา
หาญลิพงศ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
18
17186
  นางสาวน้ำฝน
แก้วพระเนียง
02-07-2020
  07:19:45
1   ครั้ง
19
17195
  นางสาวสกุลกาญจน์
โพธิ์ดี
02-07-2020
  07:17:10
3   ครั้ง
20
17238
  นางสาวพิมพ์พา
สีสังข์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
21
17241
  นางสาวภูฟ้า
งามอัจฉริยะกุล
02-07-2020
  07:14:24
0   ครั้ง
22
17264
  นางสาวกมลลักษณ์
ทองรอด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
17277
  นางสาวณัฐกานต์
อิ้มทับ
02-07-2020
  06:55:24
2   ครั้ง
24
17278
  นางสาวธัญญรัตน์
คงสน
02-07-2020
 
2   ครั้ง
25
17291
  นางสาวมนพร
เรืองทอง
02-07-2020
  06:57:29
5   ครั้ง
26
17296
  นางสาวสุพิชฌาย์
ครุธาโรจน์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
27
17297
  นางสาวสุรภา
ยงท้วม
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
17323
  นางสาวจีรนันท์
คำเครือคง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
29
17339
  นางสาวพิมพ์พิศา
นิลวรรณ์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
30
17347
  นางสาวสุประวีณ์
เทศกุล
02-07-2020
  06:55:11
0   ครั้ง
31
17351
  นางสาวอุบลรัชฌา
กฤษณ์หว่าง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
32
17400
  นางสาวณัฐิดา
ทองไหลมา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
33
17428
  นางสาวกันตพิชญ์
สายทอง
02-07-2020
 
10   ครั้ง
34
17440
  นางสาววรรณิภา
มาอิน
02-07-2020
  07:17:12
0   ครั้ง
35
17492
  นางสาวนภัสสร
สมนาค
02-07-2020
 
1   ครั้ง
36
17495
  นางสาวพุธวดี
ขุนภิรมย์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
17543
  นางสาวนภัสสร
แขวงโชคชัย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
38
18130
  นางสาวดวงฤทัย
หมื่นกล้า
02-07-2020
 
1   ครั้ง
39
19116
  นางสาวอำพรรณ
ชูเชย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
40
19167
  นางสาวธิดารัตน์
เพ็ญต่าย
02-07-2020
 
10   ครั้ง