รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.1

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16492
  นายกัมพล
ยศปัญญา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
2
16493
  นายเกียรติศักดิ์
ประกอบกิจ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
3
16496
  นายธนวัฒน์
พัดเย็นสุข
02-07-2020
 
0   ครั้ง
4
16497
  นายธราดล
พรมลี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
5
16498
  นายธราเทพ
สวาสุ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
6
16500
  นายปรัมภ์
เสี้ยมวิลัย
02-07-2020
 
1   ครั้ง
7
16502
  นายแผ่นดิน
สุทธิวุฒิ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
8
16503
  นายพีรพัฒน์
พันธุ์เพ็ชร์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
16506
  นายวรากร
เดือนเพ็ญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
10
16507
  นายศุภชัย
สุวรรณรัตน์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
11
16508
  นายสันติภาพ
ลิขิตสันติ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
12
16509
  นายสุทธิพงษ์
ไพศาล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
13
16536
  นายกิตติภัชญ์
ภารังกูล
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
16512
  นางสาวธนัชพร
เดียวสุขประเสริฐ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
16513
  นางสาวนภสร
ประพฤติธรรม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
16515
  นางสาวปิยะธิดา
อินมะตูม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
17
16517
  นางสาวพิณลดาพร
จันทรา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
18
16518
  นางสาวพิทยารัตน์
มาดหมาย
02-07-2020
 
3   ครั้ง
19
16521
  นางสาวมินทดา
อินหอม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
20
16523
  นางสาวศิริญญากร
สิงห์ลอ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
21
16524
  นางสาวศุภาพิชญ์
เรือนก้อน
02-07-2020
 
0   ครั้ง
22
16526
  นางสาวสุเมษา
ทองฮวด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
23
16558
  นางสาวกัญญาณัฐ
คงนก
02-07-2020
 
1   ครั้ง
24
16562
  นางสาวณัฐธิดา
น้อยด้วง
02-07-2020
 
0   ครั้ง
25
16575
  นางสาวศกุนตลา
ยอดเกตุ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
26
16577
  นางสาวศศิภรณ์
อยู่ม่วง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
16584
  นางสาวโสภิดา
ชมภู
02-07-2020
 
1   ครั้ง
28
16631
  นางสาวสุภาภรณ์
โพธิยา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
29
16779
  นางสาวสุจิตรา
แก้วแสนชาย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
30
16813
  นางสาวชยามร
เกียรติศรีสิริ
02-07-2020
 
2   ครั้ง