รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.2

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16535
  นายกรภัทร์
พิมพา
02-07-2020
 
1   ครั้ง
2
16537
  นายโกมล
สีสว่าง
02-07-2020
 
2   ครั้ง
3
16539
  นายชนม์เดช
เฟื่องปรางค์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
4
16540
  นายญาณวิชญ์
สรรสิริทรัพย์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
5
16542
  นายธนวรรธน์
โล่ทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
6
16543
  นายปัณณธร
สิงห์โต
02-07-2020
 
2   ครั้ง
7
16544
  นายปิยะพัทธ์
ศรีวิเชียร
02-07-2020
 
2   ครั้ง
8
16549
  นายมีนธาดา
ทับบุรี
02-07-2020
 
4   ครั้ง
9
16554
  นายวัชรินทร์
พุทธสอน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
16588
  นายณัฐพงศ์
อินทร์สุข
02-07-2020
 
4   ครั้ง
11
16594
  นายธีรโชติ
บุญเกิด
02-07-2020
 
2   ครั้ง
12
16604
  นายเศรษฐวัฒน์
พางาม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
13
16651
  นายสหรัฐ
วิลัยเลิศ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
14
16687
  นายเกียรติศักดิ์
นุ่มน้อย
02-07-2020
 
3   ครั้ง
15
16796
  นายธาดา
อ้นคง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
16
16560
  นางสาวจันทวรรณ
บุญประจง
02-07-2020
 
4   ครั้ง
17
16561
  นางสาวณัฏฐณิชา
มีบุญล้ำ
02-07-2020
 
13   ครั้ง
18
16564
  นางสาวนริศรา
กาสา
02-07-2020
 
4   ครั้ง
19
16567
  นางสาวบุญญาพร
คำแก้ว
02-07-2020
 
5   ครั้ง
20
16569
  นางสาวพิชญาภา
เหมือนมี
02-07-2020
 
8   ครั้ง
21
16570
  นางสาวภัทรวดี
เอี่ยมสะอาด
02-07-2020
 
8   ครั้ง
22
16571
  นางสาวภัทรสุดา
ดอนคำเพ็ง
02-07-2020
 
4   ครั้ง
23
16573
  นางสาววริศรา
คำปาน
02-07-2020
 
4   ครั้ง
24
16574
  นางสาววริศรา
เผือกเขียว
02-07-2020
 
7   ครั้ง
25
16579
  นางสาวสรัลรัตน์
เพียรยิ่ง
02-07-2020
 
4   ครั้ง
26
16583
  นางสาวโชติกา
ชวดีโชติหิรัญ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
27
16610
  นางสาวกัญญาภัค
คงนก
02-07-2020
 
3   ครั้ง
28
16613
  นางสาวณัฐณิชา
พรมมา
02-07-2020
 
2   ครั้ง
29
16615
  นางสาวทิพย์วิภา
ทะเจริญ
02-07-2020
 
4   ครั้ง
30
16619
  นางสาวภัสรา
รักผกาวงศ์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
31
16621
  นางสาวมัณฑนา
แก้วเกลี้ยง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
32
16627
  นางสาวศิริรัตน์
คุณุไทย
02-07-2020
 
2   ครั้ง
33
16632
  นางสาวเสาวลักษณ์
แคล้วสูงเนิน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
34
16633
  นางสาวสุภะศิริ
อ่ำพูล
02-07-2020
 
6   ครั้ง
35
16657
  นางสาวจันทกานติ์
ลิ้มประเสริฐ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
36
16735
  นางสาวอารีรัตน์
กันฟัก
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
16759
  นางสาวณัฏฐนิชา
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
39
16769
  นางสาวพาณิณี
อุลปาทร
02-07-2020
 
7   ครั้ง
40
16775
  นางสาววรีวัลย์
มาทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
41
16781
  นางสาวสุพัตรา
ขาวอาราม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
42
16823
  นางสาวบุษกร
โสภา
02-07-2020
 
3   ครั้ง
43
16835
  นางสาวอารีย์ญา
กันฟัก
02-07-2020
 
3   ครั้ง
44
16865
  นางสาวญาณิศา
ลิ่วอนุรักษ์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
45
16975
  นางสาวกันยารัตน์
คนใหญ่
02-07-2020
 
5   ครั้ง
46
19139
  นางสาวนฤทัย
รักกระโทก
02-07-2020
 
6   ครั้ง