รายงานการมาโรงเรียนของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.3

เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ - สกุล
วันที่
เวลาเข้าโรงเรียน
สถิติการขาด
1
16499
  นายปฐมภพ
กองศีล
02-07-2020
 
0   ครั้ง
2
16501
  นายปุณณภพ
แซวหิว
02-07-2020
 
4   ครั้ง
3
16505
  นายภูริภัทร
ดวงจันทร์
02-07-2020
 
5   ครั้ง
4
16538
  นายจักรพันธ์
จันทรวงค์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
5
16545
  นายพิชัย
ภูมิศรีรัตน์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
6
16546
  นายพิรญาณ์
สุทธาพันธุ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
7
16547
  นายพีรวิชญ์
รอดสุขเจริญ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
8
16556
  นายเสี่ยวร่อง
ตรงต่อกิจ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
9
16587
  นายณภัทร
ภัทรรังษี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
10
16599
  นายภาณุพงศ์
อ่อนดี
02-07-2020
 
2   ครั้ง
11
16605
  นายสรศักดิ์
ปาทา
02-07-2020
 
4   ครั้ง
12
16691
  นายณัฐกานต์
บุญรอด
02-07-2020
 
1   ครั้ง
13
16700
  นายบวรศักดิ์
ศรีแก้ว
02-07-2020
 
1   ครั้ง
14
16736
  นายกนกพล
เหมฤดี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
15
16739
  นายเกรียงศักดิ์
ทอนศรี
02-07-2020
 
0   ครั้ง
16
16806
  นายศุภกร
มณีท่าโพธิ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
17
16808
  นายสราวุธ
เอี่ยมเมี้ยน
02-07-2020
 
4   ครั้ง
18
16837
  นายกฤษณะ
ขาวอาราม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
19
16840
  นายญาณินทร์
นวลลักษณ์
02-07-2020
 
2   ครั้ง
20
16845
  นายพงษ์พิภัทร์
อาบเงิน
02-07-2020
 
3   ครั้ง
21
16858
  นายหฤษฎ์
ภาคาบัว
02-07-2020
 
2   ครั้ง
22
16944
  นายณัฐพร
นุ่มเนตรกุลวรรณ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
23
18625
  นายธานินทร์
เพียงต่อ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
24
18626
  นายภัทรพร
ยิ้มแย้ม
02-07-2020
 
1   ครั้ง
25
16578
  นางสาวศิริลักขณา
ทองขำ
02-07-2020
 
2   ครั้ง
26
16582
  นางสาวสุธินี
มีไชโย
02-07-2020
 
4   ครั้ง
27
16626
  นางสาวพรพิมล
รักษาพล
02-07-2020
 
2   ครั้ง
28
16629
  นางสาวสุดารัตน์
ปรายกระโทก
02-07-2020
 
1   ครั้ง
29
16718
  นางสาวธารกมล
ทับทองหลาง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
30
16719
  นางสาวนวรัตน์
ฉิมศรี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
31
16721
  นางสาวพาริณี
ลายทอง
02-07-2020
 
1   ครั้ง
32
16725
  นางสาววิลาสินี
กระฐินเทศ
02-07-2020
 
1   ครั้ง
33
16727
  นางสาวสมาวรรณ
เอี่ยมเนตร
02-07-2020
 
1   ครั้ง
34
16732
  นางสาวสุปราณี
เอี่ยมอิ่ม
02-07-2020
 
0   ครั้ง
35
16757
  นางสาวชุติมณฑน์
เขียวเนตร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
36
16815
  นางสาวชุติกาญจน์
กร่ำศรี
02-07-2020
 
1   ครั้ง
37
16826
  นางสาวพรรษา
พรสี่
02-07-2020
 
4   ครั้ง
38
16829
  นางสาวมนัสชนก
ดอนเขียวไพร
02-07-2020
 
4   ครั้ง
38
16766
  นางสาวพงศ์ผกา
สุพัฒนพงษ์
02-07-2020
 
3   ครั้ง
39
16862
  นางสาวกฤษณา
มากะนัตย์
02-07-2020
 
0   ครั้ง
40
16881
  นางสาววรัญญา
มั่งแพร
02-07-2020
 
0   ครั้ง
41
16914
  นางสาวฉัฐกานต์
ครองบุญ
02-07-2020
 
0   ครั้ง
42
16917
  นางสาวนันทกานต์
หอมสุวรรณ
02-07-2020
 
3   ครั้ง
43
16918
  นางสาวบุศยาการย์
ชัยวลีศรีเกษม
02-07-2020
 
5   ครั้ง
44
16982
  นางสาวพิชญธิดา
ปรีเปรม
02-07-2020
 
3   ครั้ง
45
17596
  นางสาวบรรณสรณ์
อินเหมือน
02-07-2020
 
1   ครั้ง
46
18627
  นางสาวณิชาภัทร
บัวลอย
02-07-2020
 
0   ครั้ง
47
18628
  นางสาวมานิตา
เจริญรักษา
02-07-2020
 
0   ครั้ง
48
18673
  นางสาวจิตราพร
สิงห์รักษ์
02-07-2020
 
1   ครั้ง
49
19166
  นางสาวกฤติกานต์
ไกรทอง
02-07-2020
 
2   ครั้ง