การสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ปีการศึกษา 2565
ประเภท ห้องเรียนพิเศษ วิทย์ - คณิต - เทคโนโลยี