รายงานสถานะการลงทะเบียนชุมนุม
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้น
จำนวนนักเรียน
ลงทะเบียน
ยังไม่ได้ลงทะเบียน
สถานะ
รายละเอียด
6.1
30
30
0
สมบูรณ์
6.2
45
45
0
สมบูรณ์
6.3
50
50
0
สมบูรณ์
6.4
41
41
0
สมบูรณ์
6.5
34
33
1
ยังไม่ครบ
6.6
24
24
0
สมบูรณ์